08 công việc pháp lý doanh nghiệp phải làm trước khi nghỉ Tết Âm Lịch

08 công việc pháp lý doanh nghiệp phải làm trước khi nghỉ Tết Âm Lịch
5 2 votes

Trước khi bước vào kỳ nghỉ Tết Âm Lịch năm nay, Công ty MKT điểm lại những công việc pháp lý mà doanh nghiệp có nghĩa vụ phải thực hiện ngoài những công việc còn tồn đọng trong năm cũ để bước vào chu kỳ kinh doanh mới một cách suôn sẻ:

1. Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động của năm 2017 (Trước ngày 10/01/2018)

xem nội dung chi tiết

Định kỳ báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động và công tác an toàn, vệ sinh lao động trong Công ty cổ phần

Doanh nghiệp phải thu thập, lưu trữ thông tin về tình hình tai nạn lao động xảy ra tại cơ sở của mình và lập Sổ thống kê tai nạn lao động theo từng năm (Mẫu Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 08/2016/TT-BLĐTBXH).

Từ việc thống kê này, định kỳ 06 tháng và hàng năm, doanh nghiệp phải gửi Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động (Mẫu Phụ lục XII ban hành kèm theo Nghị định 39/2016/NĐ-CP) đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính; với thời hạn cụ thể như sau:

1. Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động 06 tháng đầu năm phải được gửi trước ngày 05 tháng 07 của năm báo cáo.

2. Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động cả năm phải được gửi trước ngày 10 tháng 01 của năm liền sau năm báo cáo.

Đồng thời, định kỳ 06 tháng và hàng năm, doanh nghiệp cũng có trách nhiệm đánh giá, công bố tình hình tai nạn lao động xảy ra tại cơ sở cho người lao động được biết. Thông tin phải được công bố trước ngày 10 tháng 07 đối với số liệu 06 tháng và trước ngày 15 tháng 01 năm liền sau đối với số liệu cả năm;

Nội dung công bố phải tối thiểu bao gồm những thông tin sau:

– Số vụ tai nạn lao động, số vụ tai nạn lao động chết người;

– Số người bị tai nạn lao động, số người bị chết do tai nạn lao động;

– Nguyên nhân chủ yếu xảy ra tai nạn;

– Thiệt hại do tai nạn lao động;

– Sự biến động (về số lượng, tỷ lệ) các số liệu thống kê so với cùng thời kỳ hoặc giai đoạn báo cáo; phân tích nguyên nhân biến động và hiệu quả của các biện pháp phòng chống tai nạn lao động.

Thông tin công bố phải được niêm yết công khai tại trụ sở của cơ sở và cấp tổ đội, phân xưởng (đối với các tổ đội, phân xưởng có xảy ra tai nạn lao động) và đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ sở (nếu có).

Tham khảo mẫu Công bố thông tin tình hình tai nạn lao động.

Cuối cùng, định kỳ hàng năm, doanh nghiệp cũng phải gửi Báo cáo về công tác an toàn, vệ sinh lao động (Mẫu Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH) về Sở Lao động

2Báo cáo về tình hình tham gia bảo hiểm thất nghiệp của năm 2017  (trước 15/01/2018)

xem nội dung chi tiết

Trước ngày 15 tháng 01 hằng năm, doanh nghiệp có trách nhiệm gửi Báo cáo về tình hình tham gia bảo hiểm thất nghiệp của năm trước (Mẫu số 33 ban hành kèm theo Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH) về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

3. Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn định kỳ 

xem nội dung chi tiết

Hàng quý, doanh nghiệp phải gửi Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (Mẫu BC26/AC thuộc Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC) cho Chi cục Thuế quản lý trực tiếp, kể cả trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn (tại Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ghi số lượng hóa đơn sử dụng bằng không (=0)) Hạn cuối nộp các Báo cáo quý cụ thể như sau:

– Quý I nộp chậm nhất là ngày 30 tháng 04. – Quý II nộp chậm nhất là ngày 30 tháng 07. – Quý III nộp chậm nhất là ngày 30 tháng 10.

– Quý IV nộp chậm nhất là ngày 30 tháng 01 của năm liền sau.

Riêng doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in mà có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in; doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế thì thực hiện nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng phải được nộp chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo.

Việc nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng được thực hiện trong thời gian 12 tháng kể từ ngày thành lập hoặc kể từ ngày chuyển sang diện mua hóa đơn của cơ quan thuế. Khi hết thời hạn trên, nếu cơ quan thuế chưa có thông báo cho doanh nghiệp chuyển sang gửi Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý thì tiếp tục gửi báo cáo theo tháng.

Nếu chuyển địa điểm kinh doanh đến địa bàn khác địa bàn cơ quan thuế đang quản lý trực tiếp thì doanh nghiệp phải nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi. Ngoài ra, doanh nghiệp có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn khi chia, tách, sáp nhập, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu; giao, bán, khoán cùng với thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế.

Lưu ý: Người đại diện theo pháp luật có thể ủy quyền cho người khác thực hiện công việc với Chi cục Thuế, nhưng phải có Văn bản ủy quyền thực hiện thủ tục cụ thể và xuất trình khi thực hiện công việc.

[collapse]

4. Nộp thuế TNDN tạm tính của quý IV năm 2017

5. Nộp lệ phí môn bài của năm 2018

Xem nội dung chi tiết

Doanh nghiệp có trách nhiệm kê khai, nộp lệ phí môn bài khi mới ra hoạt động kinh doanh cho Chi cục Thuế quản lý trực tiếp.

Trường hợp doanh nghiệp có chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (sau đây gọi chung là Đơn vị phụ thuộc) kinh doanh ở cùng địa phương cấp tỉnh; thì, doanh nghiệp thực hiện khai, nộp lệ phí môn bài cho các Đơn vị phụ thuộc đó với Chi cục Thuế quản lý trực tiếp của doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp có Đơn vị phụ thuộc kinh doanh ở khác địa phương cấp tỉnh; thì, các Đơn vị phụ thuộc đó tự khai, nộp lệ phí môn bài với Chi cục Thuế quản lý trực tiếp mình. Doanh nghiệp và Đơn vị phụ thuộc khai lệ phí môn bài một lần khi mới ra hoạt động, kinh doanh, chậm nhất là vào ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh;

Trường hợp mới thành lập nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động.

Hồ sơ khai lệ phí môn bài bao gồm:

1. Tờ khai lệ phí môn bài (ban hành theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP); 2. Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục nếu không phải là người đại diện theo pháp luật thực hiện công việc.

Mức thu lệ phí môn bài của doanh nghiệp được căn cứ theo vốn điều lệ ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cụ thể như sau:

Doanh nghiệp có vốn điều lệ trên 10 tỷ đồng 3,000,000 đồng/năm

Doanh nghiệp có vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở xuống 2,000,000 đồng/năm

Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh 1,000,000 đồng/năm Doanh nghiệp,

Đơn vị phụ thuộc mới thành lập, được cấp mã số doanh nghiệp, mã số thuế trong thời gian của 06 tháng đầu năm thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm;

Nếu thành lập, được cấp mã số doanh nghiệp, mã số thuế trong thời gian 06 tháng cuối năm (từ ngày 01.07 đến 31.12 của năm) thì năm đầu tiên chỉ nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

Doanh nghiệp, Đơn vị phụ thuộc sản xuất, kinh doanh nhưng không kê khai lệ phí môn bài; thì phải nộp mức lệ phí môn bài cả năm, không phân biệt thời điểm phát hiện là của 06 tháng đầu hay cuối năm.

Nếu doanh nghiệp hoặc các Đơn vị phụ thuộc tạm ngừng kinh doanh cả năm dương lịch thì không phải nộp lệ phí môn bài của năm tạm ngừng kinh doanh; trường hợp tạm ngừng kinh doanh không trọn năm dương lịch thì vẫn phải nộp mức lệ phí môn bài cả năm.

Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm. Doanh nghiệp chỉ cần nộp tiền lệ phí tương ứng, chứ không phải nộp tờ khai nữa.

Việc khai lại chỉ thực hiện khi doanh nghiệp có sự thay đổi về vốn điều lệ dẫn đến thay đổi mức nộp lệ phí, hạn cuối nộp tờ khai là ngày 31 tháng 12 của năm có thay đổi.

Ví dụ: Doanh nghiệp A được thành lập (được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và bắt đầu kinh doanh) vào ngày 01.03.2015 với vốn điều lệ là 2 tỷ đồng; thì A phải khai, nộp lệ phí môn bài lần đầu cho năm 2015 với mức 2,000,000 đồng.

Chậm nhất là ngày 30 tháng 01 của năm 2016, A phải nộp lệ phí môn bài cho năm 2016, cũng với mức 2,000,000 đồng.

Giữa năm 2016, A có tăng vốn điều lệ lên thành 11 tỷ; nhưng A không phải khai, nộp lại (thêm) lệ phí môn bài của năm 2016. Đồng thời, chậm nhất là ngày 31 tháng 12 của năm 2016, A phải nộp tờ khai lệ phí môn bài cho năm 2017.

Hạn cuối nộp tiền lệ phí môn bài cho năm 2017 vẫn là ngày 30 tháng 01 của năm 2017.

Lưu ý: Bộ Tài chính đã có Công văn số 15865/BTC-CST ngày 07/11/2016, Công văn số 1025/BTC-CST ngày 20/01/2017 hướng dẫn về lệ phí môn bài; theo đó, nếu Văn phòng đại diện không hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ thì không phải nộp lệ phí môn bài theo quy định. Tuy nhiên, các công văn này trả lời cho vấn đề của doanh nghiệp cụ thể; cho nên, doanh nghiệp cần liên hệ cơ quan thuế quản lý trực tiếp của mình để xác thực vấn đề này.

[collapse]

6. Thông báo về tình hình biến động lao động nếu có của tháng 01 năm 2017

xem nội dung chi tiết

Nếu trong tháng có sự biến động (tăng / giảm) về số lượng người lao động làm việc;

thì trước ngày 03 của tháng liền kề, doanh nghiệp có trách nhiệm gửi Thông báo về tình hình biến động lao động làm việc tại đơn vị (Mẫu số 29 ban hành kèm theo Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH) về Trung tâm dịch vụ việc làm nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Trường hợp, doanh nghiệp giảm từ 50 lao động trở lên thì phải thông báo ngay với Trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở để được tư vấn, hỗ trợ kịp thời.

[collapse]

7. Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN của tháng 02/2018 ( trước ngày 28/2/2018)

xem nội dung chi tiết

Sau khi đăng ký tham gia các loại bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho người lao động thì doanh nghiệp có trách nhiệm trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN để đóng cho Cơ quan bảo hiểm theo quy định.

Căn cứ để xác định số tiền bảo hiểm phải nộp – xem chi tiết tại công việc “Mức đóng các loại bảo hiểm”. Hàng tháng, doanh nghiệp sẽ trích tiền đóng BHXH bắt buộc, BHYT,BHTN trên quỹ tiền lương tháng của những người lao động tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN,

đồng thời trích từ tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN của từng người lao động theo mức quy định để nộp cho cơ quan BHXH cấp huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở, chi nhánh của doanh nghiệp sẽ đóng tại cơ quan BHXH nơi chi nhánh hoạt động.

Thời hạn đóng tiền BHXH, BHYT, BHTN hàng tháng là: chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng. Doanh nghiệp sẽ chuyển vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.

Ngoài ra, đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán có thể chọn hình thức đóng 03 hoặc 06 tháng một lần (một năm hai lần).

Thời hạn đóng chậm nhất trong trường hợp này là đến ngày cuối cùng của 03 tháng hoặc 06 tháng.

Lưu ý: Doanh nghiệp có hành vi chậm đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN từ 30 ngày trở lên thì bên cạnh khoản tiền bảo hiểm phải đóng thì còn phải đóng thêm số tiền lãi tính trên số tiền BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN chưa đóng.

[collapse]

8. Trích nộp Kinh phí Công đoàn của tháng 02/2018 ( trước ngày 28/02/2018)

xem nội dung chi tiết

Hàng tháng, khi doanh nghiệp đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động thì đồng thời cũng phải đóng kinh phí Công đoàn.

Đây là nghĩa vụ của doanh nghiệp, không phân biệt là doanh nghiệp đã có hay chưa có tổ chức Công đoàn.

Mức đóng kinh phí Công đoàn là 2% của quỹ tiền lương làm căn cứ đóng Bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Quỹ tiền lương này là bằng tổng mức tiền lương tính đóng Bảo hiểm xã hội của những người lao động thuộc đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc. Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Liên đoàn Lao động cấp tỉnh) trực tiếp thu kinh phí hoặc phân cấp cho Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thu. “Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở” bao gồm:

– Liên đoàn lao động huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là liên đoàn lao động cấp huyện) nơi doanh nghiệp đặt trụ sở;

– Hoặc, Công đoàn các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế (gọi chung là công đoàn các khu công nghiệp) nếu doanh nghiệp thuộc các khu vực này.

Chính vì thế mà tùy địa phương, doanh nghiệp cần liên hệ với Liên đoàn Lao động cấp tỉnh trước, để được hướng dẫn về nơi nộp kinh phí.

Đồng thời, cũng được hướng dẫn về phương thức nộp của địa phương (nộp tiền mặt hay chuyển khoản, nếu chuyển khoản thì chuyển vào tài khoản nào). Ngoài ra, đối với doanh nghiệp nông, lâm, ngư, diêm nghiệp mà thực hiện trả tiền lương theo chu kỳ sản xuất, kinh doanh có thể đăng ký đóng kinh phí Công đoàn theo tháng hoặc quý với tổ chức công đoàn phụ trách thu kinh phí.

[collapse]

Theo: Thuvienphapluat


Công ty TNHH Tư vấn Thẩm định giá và Kiểm toán MKT
Đ/c: 540 Hai Bà Trưng, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Đt: 02553.813.489 or 0919 377 297

%d bloggers like this:
---------------------------
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN